BIERZMOWANIE – pytania i odpowiedzi

Aktualności

KATECHIZM – PYTANIA DLA BIERZMOWANYCH W PARAFII TRZCINICA

 1. Co to jest religia? to łączność człowieka z Bogiem.
 2. Jaką religią jest religia katolicka? religią objawioną przez Boga.
 3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? w Piśmie świętym i tradycji.
 4. Co to jest Pismo święte? to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.
 5. Kto jest autorem Pisma świętego?

Pierwszorzędnym: Duch Święty, a drugorzędnym- ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

dzieli się na Stary Testament- 45 ksiąg oraz Nowy Testament- 27 ksiąg, razem 72 księgi.

 1. Co jest przewodniczą myślą Pisma świętego?

Przewodniczą myślą Pisma świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które ze wszystkich ksiąg Pisma świętego są najważniejsze?

to Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 1. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

nazywamy “Dobrą Nowiną”

 1. Kto napisał cztery Ewangelie? Św. Mateusz, Św. Marek, Św. Łukasz, Św. Jan.
 2. Wymień księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła i 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa.

 1. Co to jest Tradycja?

Tradycja to zbiór Objawionych Prawd Bożych, nieopisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

 1. Jakie znasz krótsze streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd wiary.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

– Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy.

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

– Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

 1. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

– Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 1. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

Ÿ  Wieczny- zawsze był, jest, będzie,

Ÿ  Wszechmocny- wszystko może czynić, co chce,

Ÿ  Niezmienny- zawsze jest ten sam,

Ÿ  Najmędrszy- wszystko, co robi jest mądre i dobre,

Ÿ  Święty- złego nie chce, grzechem się brzydzi,

Ÿ  Najsprawiedliwszy- za dobre wynagradza i za złe karze,

Ÿ  Najmiłosierniejszy- pragnie zbawienia dla wszystkich ludzi.

 1. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

Ÿ  z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

Ÿ  z przekonania wszystkich ludów,

Ÿ  z własnego sumienia,

Ÿ  z Objawienia Bożego.

 1. Kto to są Aniołowie?

– to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

 1. Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

– aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

 1. Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

– Aniołami Stróżami.

 1. Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

– Niektórzy Aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

 1. Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

– szatanami, złymi duchami, diabłami.

 1. Co czynią złe duchy?

– Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

– ma rozum oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

– grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

– Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

– śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 1. Co to jest śmierć?

– to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

– Zaraz po śmierci-sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał-sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

– to stan oczyszczenia po śmierci.

 1. Co to jest niebo?

– to szczęście przebywania z Bogiem i aniołami.

 1. Co to jest piekło?

– to stan wiecznej kary.

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

– Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć. Inaczej Dekalog.

 1. Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać powinien?

– Przykazania kościelne. Jest ich pięć.

 1. Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

– Sam Pan Jezus.

 1. Co to jest sumienie?

– głos duszy, który mówi: „ to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

– gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

– jest przekroczeniem przykazań, może być ciężki (śmiertelny) lub lekki (powszedni).

 1. Na czym polega grzech ciężki?

– człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 1. Na czym polega grzech lekki?

– na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

– Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

-szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnymi, złe otoczenie

 1. Co to jest nałóg?

– to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

– to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

– to wiara, nadzieja, miłość.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

– jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus? Jezus- Zbawiciel; Chrystus- Mesjasz, Pomazaniec Pański.
 2. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa? Ojcem Pana Jezusa jest Pan Bóg; Matką – Maryja; Opiekunem – święty Józef.
 3. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

Ÿ-  Powiedział o tym Pan Bóg i Pan Jezus

Ÿ- Zaświadczyli to Apostołowie,

– Swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

– mówią nam o tym: Ewangelia św., (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł) oraz historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 1. Co to jest cud?

– to nadnaturalne działanie Boga w świat stworzony.

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:

Przemienienie wody w wina w Kanie Galilejskiej, Rozmnożenie chleba, Uzdrowienie paralityka, Wskrzeszenie Łazarza, Zmartwychwstanie.

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:

Ÿ  O synu marnotrawnym, O miłosiernym samarytaninie, O dobrym pasterzu, Robotnikach w winnicy, O talentach, O pszenicy i kąkolu.

 1. Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

– Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy łaski Bożej.

 1. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

– Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

– Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nad przyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

– Po   raz pierwszy   otrzymujemy łaskę uświęcającą   na   Chrzcie świętym.

 1. Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

– Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełni grzech ciężki.

 1. Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

– Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

– Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

– założył Pan Jezus- gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

– niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie Papież Franciszek.

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

– nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

– jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski.

 1. Kim jest Duch Święty?

– to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

– w dzień Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

– przy chrzcie św., a w szczególny sposób w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

– biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów.

 1. Co to jest diecezja?

– diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi Biskup-Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię-kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 1. Co oznacza słowo ,,bierzmowanie”?

–  pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo” była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest, bowiem umocnienie nas w wierz.

 1. Jakich łask udziela Bierzmowanie?

Ÿ – Pomnaża łaskę uświęcającą.

Ÿ – Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego.

Ÿ –  Daje siedem Darów Ducha Świętego.

Ÿ – Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

Ÿ-  Przez modlitwę i czynny udział we Mszy świętej.

Ÿ-  Częstą spowiedź i Komunię świętą.

Ÿ-  Systematyczną katechizację.

Ÿ-  Przez czytanie Pisma świętego i książek katolickich.

 1. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

Ÿ – Zaniedbanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

Ÿ – Opuszczanie modlitwy, Mszy świętej.

Ÿ – Lekceważenie przykazań Bożych.

 1. Co to jest Krzyżmo święte?

– jest to mieszania oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze.

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

– to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

– Pan Jezus żywy jako Bóg i Człowiek.

 1. Jakie Sakramenty święte ustanowił Jezus na Ostatniej Wieczerzy?

– Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

 1. Co to jest Komunia święta?

– Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli pożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kto może przyjmować Komunię świętą?

– Każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej, nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

 1. Wymień obowiązujące, nakazane święta kościelne:

Ÿ  Boże Narodzenie (25 grudnia)

Ÿ  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok- 1 stycznia)

Ÿ  Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli- 6 stycznia)

Ÿ  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Ÿ  Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Ÿ  Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

 1. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

– abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Jakie znasz rodzaje postów?

– co do jakości (mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie)

 1. Kiedy należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?

– w każdy piątek

 1. Kiedy należy zachować post jakościowy i ilościowy?

– w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

 1. Co to są sakramentalia?

– to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół święty dla dobra duszy i ciała.

 1. Wymień przykładowe sakramentalia?

– poświęcenie wody, domu, samochodu, medalika, krzyża, pogrzeb

89.Co to jest Sobór Powszechny?

– to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

 1. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

– odbył się w latach 1962-1965, Sobór Watykański. Zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.

 1. Znajomość pacierz i małego katechizmu: